Umění Jozefa Gielniaka překračuje hranice - VERNISÁŽ VRCHLABÍ

Česko - polský projekt „Umění je radost“ dostál svému názvu Druhé pololetí školního roku 2018 ve výtvar‐ ném oboru naší školy patřilo mezinárodnímu česko ‐ polskému projektu „Umění je radost“, který byl spolu nancován z prostředků EU prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Jednalo se spíše o propojení dvou projektů na české a polské straně, které si kladly za cíl pomoci zviditelnit a připomenout vynikajícího polského linorytce a výtvarného umělce Jozefa Gielniaka. To, že je umělecká tvorba skutečná radost, dokázali žáci a lektoři naší ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí a školy SP3 v Kowarech nejen při společných dílnách a setkáních v obou partnerských městech. Výsledek jejich půlroční práce mohla široká veřejnost zhlédnout v rámci vernisáží a výstav v Kowarech a ve Vrchlabí a také v rámci mimořádné výstavy v klášterním kostele ve Vrchlabí, která byla prezentována v rámci Vrchlabského hudebního léta 2018. Umělecká kvalita vystavených děl v mnoha ohledech převyšuje běžné práce dětí. Je neuvěřitelné, jak dokáží být děti kreativní, ale také soustředěné, což technika linorytu, sádrorytu a dřevorytu vyžaduje. Velké díky proto patří všem lektorům, kteří se dětem věnovali. Pod jejich rukama a s jejich odbornou péčí vznikla díla, na která jsme skutečně velmi hrdí a rozhodně stojí za zhlédnutí. Díky zapojení se do tohoto mezinárodního projektu s finanční podporou EU bylo možné organizačně uskutečnit nejen řadu společných setkání ve Vrchlabí a v Kowarech, ale došlo rovněž k pořízení materiálu, výstavních stojanů, výstavních rámů, speciálních pomůcek pro práci s linorytem (rýtka, kvalitní linoleum) a také k nákupu velkého grafického lisu. To opět rozšiřuje možnosti našeho výtvarného oboru. Na závěr patří mé poděkování všem, kteří se organizačně starali o celý průběh projektu: paní učitelce Pavlíně Štanglerové za lektorské vedení a za přípravu výstav, paní učitelce a zástupkyni Lence Šimůnkové za organizaci projektu v naší škole, ekonomce Markétě Krausové za veškeré účetní vedení projektu a v neposlední řadě Radce Noskové z Městského úřadu ve Vrchlabí za komplexní zajištění průběhu projektu. Vám všem velký dík!!!  Umění je radost – to tedy potvrdil náš společný česko ‐ polský projekt. Zavítejte do našeho partnerského města Kowary, kde odkaz pana Jozefa Gielnika neustále žije, nebo si udělejte výlet do nedalekého města Jelenia Góra. Zde, v krásném muzeu, můžete obdivovat originály Jozefa Gielniaka, polského mistra linorytu. Radek Hanuš, ředitel ZUŠ Karla Halíře

Zpět do fotogalerie